บริการของเรา

บริการของเรา
"บีอีเอส พลัส"  บริการแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองคำแปล รับรองเอกสาร โดย ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม Notary Public 
และบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร โดย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


บริการ แปลเอกสาร แปลภาษา
โดย นักแปลมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ฯลฯ

บริการแปลเอกสารทุกประเภท เช่น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ
 • เอกสารจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม ฯลฯ
 • เอกสารทางด้านธุรกิจการค้า เช่น คู่มือบริษัท แคตตาล๊อกสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือรับรองทางการค้า ใบกำกับราคาสินค้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯ
 • เอกสารทางด้านการเงิน/บัญชี เช่น งบการเงิน หนังสือรับรองภาษีต่างๆ ฯลฯ         
 • เอกสารทางด้านกฎหมาย เช่น ข้อตกลง สัญญา สิทธิบัตร ฯลฯ
 • เอกสารทางด้านวิศวกรรม
 • เอกสารทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารทางด้านวิศวกรรม
 • เอกสารทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • เอกสารทั่วไป เช่น จดหมาย ข่าว เนื้อหาอีเมล บทสารคดี ฯลฯ
 • เอกสารทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
 • เอกสารอื่นๆ 
 

 

บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
โดย กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น

 • เอกสารกระทรวงมหาดไทย 
 • เอกสารกระทรวงกลาโหม
 • เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เอกสารเกี่ยวกับศาล
 • เอกสารธุรกิจการค้า
 • เอกสารการแพทย์
 • เอกสารการศึกษา
 • หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ
 • เอกสารอื่นๆ 

   


 

บริการรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ 
โดย Notary Public หรือ Notarial Services Attorney
 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Application Notarization)
 • รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
 • รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
 • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน (Signatures Notarization)
 • รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract Notarization)
 • รับรองคำสาบาน (Oath Notarization)
 • รับรองคำให้การ หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Declaration Notarization)
 • หนังสือมอบอำนาจให้ขอใบอนุญาตทำงาน
 • จัดทำเอกสารอื่น ๆ
 
 
 

 

บริการรับรองคำแปล 
โดย ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
เป็นการรับรองคำแปลเอกสาร เพื่อใช้กับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะใช้ในการประมูลงานราชการ เช่น
 • เอกสารระบุคุณลักษณะเฉพาะ
 • หนังสือรับรองต่างๆ
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุ

 

 


10 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 505 ครั้ง

Engine by shopup.com