การรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ

การรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ

 
เอกสารกระทรวงมหาดไทย

การรับรองเอกสาร - กระทรวงมหาดไทย 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขตหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย

1. เอกสารทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ได้แก่ 
    - สูติบัตร 
    - มรณบัตร 
    - ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส / ทะเบียนสมรส
    - ใบสำคัญการจดทะเบียนหย่า / ทะเบียนหย่า 
    - ทะเบียนบ้าน 
    - บัตรประชาชน 
    - หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล ช.2 
    - หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ช.3 
    - หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล ช.4

2. หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต ได้แก่ 
    - หนังสือรับรองสถานภาพสมรส 
    - หนังสือรับรองการเกิด

3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    - ประกาศการแปลงสัญชาติ 
    - ประกาศการเสียสัญชาติ
    - ประกาศการได้สัญชาติ 

4. ใบอนุญาตใหัสั่งหรือนำเข้าอาวุธปืน 

  
เอกสารกระทรวงกลาโหม

การรับรอง - เอกสารกระทรวงกลาโหม

- แบบ สด. 9 (หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน)
- แบบ สด. 43 (หลักฐานการผ่านรับราชการทหาร)

 

เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับรอง - เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    ได้แก่ 

- หนังสือรับรองความประพฤติ
- หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารศาล

การรับรอง - เอกสารเกี่ยวกับศาล  ได้แก่ 

- คำพิพากษา 
- คำสั่งศาล 

การดำเนินการ
- ต้องขอคัดสำเนาจากศาล 
- ศาลจะรับรองสำเนาถูกต้องให้
- นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารธุรกิจการค้า

การรับรอง - เอกสารธุรกิจการค้า

1. หนังสือรับรองธนาคารว่ามีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

   การรับรอง 
   - เอกสารธนาคารต้นฉบับ เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปรากฎบนเอกสาร
 

2. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า - Certificate of Origin

   การรับรอง 
   - ใบกำกับสินค้าออกโดย
      หอการค้า
 เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย

3. ใบกำกับราคาสินค้า - Invoice / Packing List /  Bill of Lading

   การรับรอง 
   - เอกสารที่ผ่านการรับรอง
      จากหอการค้า
 เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย
 

4. Phytosanitary Certificate

   การรับรอง

   - เอกสารกรมวิชาการเกษตร
      (ภาษาอังกฤษ)
เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ
 

5. Health Certificate for Fishery and aguaculture product originating in Thailand

   การรับรอง

   - เอกสารกรมประมง
      (ภาษาอังกฤษ)
    เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กรมประมง
 

6. Certificate of Manufacturer 

   การรับรอง

   - เอกสารองค์การอาหารและยา
      (ภาษาอังกฤษ)
    เพื่อรับรองลายมือชื่อเลขาธิการ องค์การฯ
 

7. หนังสือบริคณห์สนธิ

    การดำเนินการ  

    - บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์
    - กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
    - นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารการแพทย์

การรับรองเอกสาร - เอกสารการแพทย์

1. ใบรับรองแพทย์ - ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐบาล 

2. ใบรับรองแพทย์ - ออกโดยโรงพยาบาลของเอกชน

   การรับรอง

   - ใบรับรองแพทย์ เพื่อรับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา
   
 

3. หนังสือรับรอง - การตรวจพิสูจน์หมู่เลือดและ DNA

    3.1 เอกสารโรงพยาบาลรัฐบาล

    3.2 เอกสารโรงพยาบาลเอกชน

   - หนังสือรับรอง เพื่อรับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา
 

4. หนังสือรับรอง - ศัลยกรรมความงาม

   การรับรอง

   - ใบรับรองแพทย์                   เพื่อรับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา
 
 
 
เอกสารการศึกษา

การรับรองเอกสาร - เอกสารการศึกษา 

1. เอกสารการศึกษา - สถานศึกษาของรัฐบาล อาทิ 
    - ประกาศนียบัตร 
    - ปริญญาบัตร 
    - ใบแสดงผลการเรียน

2. เอกสารการศึกษา - สถานศึกษาของเอกชน อาทิ 

    - ประกาศนียบัตร 
    - ปริญญาบัตร 
    - ใบแสดงผลการเรียน 

   การรับรอง

   - สำเนาปริญญาบัตร /                       
      ประกาศนียบัตร

  เพื่อรับรองลายมือชื่อ อธิการบดี / ผู้มีอำนาจลงนาม
   - ใบแสดงผลการเรียน /
      ใบรับรองผลการเรียน
 
  เพื่อรับรองลายมือชื่อ นายทะเบียน / เจ้าหน้าที่

3. ใบรับรอง - การฝึกอบรม อาทิ
    - ประกาศนียบัตร
    - หนังสือรับรองว่าได้อบรมจากสถาบันเสริมสวย หรือ แพทย์แผนโบราณเอกชน

   การรับรอง

   - ใบประกาศ          เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าของโรงเรียน / สถาบัน
 
 
หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ

การรับรอง - หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ 

การนำบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ไปต่างประเทศ 

1.  กรณี บิดา - มารดา จดทะเบียนสมรสกัน 
     
     ขึ้นอยู่กับความยินยอมของ บิดา - มารดา หากยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศได้ 
     สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     1.1  บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม 
     1.2  นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
     1.3  นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
            ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
     1.4  เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
            ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

2.  กรณี บิดา - มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 

     2.1   บิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน และยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
             - บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม
             - นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
             - นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             - เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

     2.2  บิดา - มารดา แยกทางกัน และไม่สามารถติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

            - ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้ที่จะนำบุตรไปต่างประเทศ ติดต่ออำเภอ / เขต 
              เพื่อทำหนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้น
              เป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว 
            - นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
            - นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
              ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
            - เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
              ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

 

ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

20 กันยายน 2566

ผู้ชม 273 ครั้ง

Engine by shopup.com